18 Feb 2017

情緒這種東西是春藥


生氣也好
委屈也罷
滿溢的情緒絕對能轉換為流瀉的情慾
在馴服與被馴服的過程中
幫助你
發現真正的自己

「妳將擁抱所有流瀉的情緒,
妳將激情、腫脹,疼痛而柔軟。」

           

                                       — from 臉紅紅

No comments:

Post a Comment